Om företaget

Företaget IAD grundades i mitten av nittiotalet av Peter Dexner som vid tidpunkten arbetade som universitetsadjunkt i systemvetenskap och ekonomi. I arbetet ingick som en naturlig del undervisning på projektområdet, som var, och fortfarande är, den mest förekommande organisationsformen för att exempelvis producera och utveckla ny mjukvara. Bland de mest förekommande problemen i mjukvaruprojekt var att de ofta blev dyrare än beräknat, försenade och dessutom inte fungerade som man hade önskat.

Eftersom Peter hade 10 års erfarenhet av att driva eget IT företag föll det sig naturligt att analysera arbetsformerna för att kunna finna möjligheter till effektivitetsförbättringar. Arbetet kom att fokusera på den mångfald av olika projektmodeller och projektmetoder som användes i branschen. Det var uppenbart att det fanns ett behov av en generisk projektmodell som täckte perioden innan och efter projektet samt fungerade som stöd för lärandet i projekten. Arbetet resulterade i vad som senare skulle komma att bli IAD Focus® modell och metod.

Genom att många ambitiösa medarbetare studerar vid universitet och högskolor vid sidan av sitt ordinarie arbete kom företag som ABB och Volvo att uppmärksamma modellen och dess unika komponenter som enkel men tydlig struktur, att arbeta med de mjuka framgångskomponenterna och lärandet i projektet samt knowledge management. Detta blev startskottet för allt fler företag som kom att uppmärksamma och uppskatta projektmodellen och 1995 var företaget IAD Svenska AB ett faktum. Verksamheten expanderade snabbt med många av våra största svenska företag och organisationer på referenslistan. Med hjälp av dessa i många fall internationella kunder förde IAD ut modellen internationellt i Europa, USA, Ryssland och Asien. Som svar på den internationella efterfrågan startades därför 1999 systerföretaget IAD International Inc. för att betjäna den amerikanska marknaden.

Allteftersom IAD var delaktig i fler av kundernas interna projekt och växte tillsammans med kunden, kom IAD:s roll att handla om mer än att bara implementera projektarbetssättet i organisationen – det handlade alltmer om organisationsutveckling. Även om det ursprungligen var enskilda projekt som initierade IAD:s arbete kom det senare att handla lika mycket om mjuka komponenter såsom team, arbetsgrupper, konflikthantering, personlighetsanalyser och att få olikheter att samverka. De verktyg och arbetssätt som IAD förde med sig hade stor relevans, inte bara i projekt utan lika mycket – eller till och med mera – i vilken funktionell organisation som helst.

De komplexa frågeställningar och utmaningar som företag idag ställs inför stannar naturligtvis inte vid enbart organisationen och utvecklingen av densamma. På samma sätt som projektmetoden och modell alltmer övergick till organisationsutveckling är IAD idag även verksam inom management consulting och senior advisory.