Projektledning Steg 1
Modell och Metod

Den grundläggande kunskapen för en projektledare är modell och metod. En klar struktur att följa under projektet med verktyg.

Kursbeskrivning:

Projektledarutbildning av modell och metod. Genomförandet följer IAD Focus® projektmodellen sedd ur projektledarens synvinkel. Modellen är generisk och lätt att tillämpa i alla olika typer av projekt. Vi följer internationell projektstandard och terminologi enligt PMI®. Kursen betonar särskilt förberedelsestadiet innan projektgenomförandet.

Målgrupp:

Alla som behöver en grundläggande projektledarutbildning, projektledare och personal med projektliknande uppgifter och linjechefer.

Förkunskapskrav:

Inga förkunskapskrav.

Metod:

Förstudie, förberedelsematerial, energifyllda föreläsningar, diskussioner, tillämpningsövningar och gruppresentationer. Vi följer projektets livscykel enligt IAD Focus® modellen.

Kursdokumentation på fil att ladda ned för iPad eller dator:

 • Omfattande kursdokumentation med bl. a. slides, checklistor, mallar och övningar.
 • Litteratur:E-book IAD Focus® Projektmodell och metod, Peter Dexner. E-book Planning with MS Project, Peter Dexner.
 • Diplom erhålles efter genomförd utbildning.

Innehåll:

 • Projektets grund.
 • Projektdefinition.
 • Olika typer av projekt.

IAD Focus® Fas 1, Initiering

 • Mål, delmål och etappmål.
 • Förstudiens innehåll.
 • Projektdirektiv.
 • Projektorganisation och roller.

IAD Focus® Fas 2, Planering

 • Teambuilding & dynamik.
 •  Introduktion till team och teambuilding.
 • Projektledarens roll och egenskaper.
 • Samarbete med linjeorganisationen.
 • Planering.
 • WBS – bryt ner projektet i hanterbara delar.
 • Planera med MS Project.
 • Registrera aktiviteter.
 • Lägg in varaktigheter.
 •  Länka aktiviteter.
 •  Lägga till resurser.
 • Gantt-guiden & Kritisk linje.
 • Riskanalys.
 • Snabb och effektiv riskanalys med hjälp av IAD Focus® Risk.

IAD Focus® Fas 3, Genomförande

 • Projektuppföljning och ändringshantering.
 • Beslutspunkter och styrgruppsmöten.
 • Rapportering och feedback.
 • Kontroll, leverans och avslut.
 • Stänga projektet.

IAD Focus® Fas 4, Eftergranskning

 • Eftergranskning av resultatet.
 • Uppföljning och dokumentation.
 • Vad skall ingå i en bra eftergranskning?

Kunskapshantering

 • Överföra kunskap från ett projekt till kommande projekt.

3-dagar