Att beställa och styra projekt

En väl fungerande beställare och styrgrupp kan vara skillnaden mellan succé och fiasko för projektet.

Seminariebeskrivning:

Genomförandet följer IAD Focus® projektmodellen sedd ur projektbeställare/styrgruppsledamotens synvinkel. Modellen är generisk och lätt att tillämpa i alla olika typer av projekt. Vi följer internationell projektstandard och terminologi enligt PMI. IAD Focus® projektmodellen betonar särskilt förberedelsestadiet innan projektgenomförandet. Det stadium där beställare och styrgrupp är som aktivast och där grunden för framgång eller fiasko etableras.

Målgrupp:

Företagsledning, ledningsgruppsledamöter, projektbeställare, styrgruppsledamöter, samt chefer och andra som initierar supportar och övervakar projekt.

Förkunskapskrav:

Erfarenhet av projektarbete.

Metod:

Intensiva föreläsningar med mellanliggande diskussioner och workshops. Vi följer projektets livscykel enligt IAD Focus® modellen.

Kursdokumentation på fil att ladda ned för iPad eller dator:

 • IAD Seminariekompendium.
 • Litteratur: E-book; IAD Focus® Projektmodell och metod, Peter Dexner.

Innehåll:

Seminariet fokuserar på vad styrgruppen och beställaren kan göra för att det skall bli ett framgångsrikt projekt och lägger grunden för ett effektivt samarbete mellan styrgrupp, beställare, projekt och organisationen i övrigt.

Stor vikt läggs vid strategiska aspekter på  projektarbetet, organisation och roller samt projektarbete ur ett ledningsperspektiv.

Projektkultur och projektstrategi

 • Vad kännetecknar ett projekt?
 • Hur skapar man en god projektkultur i organisationen.
 • Varför projekt?
 • Ledarutveckling, karriärvägen för projektledare.
 • Den lärande organisationen.

Projektorganisation

 • Vem är beställare?
 • Beställarens roll.
 • Styrgruppens sammansättning och funktion.
 • Hur formulerar man ett bra projektdirektiv?
 • Vem skall göra förstudien och vem skall inte göra förstudien?
 • Projektledarens egenskaper och kunskaper?
 • Projektledarens uppgifter?
 • Projektet och linjeorganisationen
 • Hur sammansätter man effektiva projektteam?
 • Referensgruppens roll och sammansättning.

Beslut

 • Vad skall en bra förstudierapport innehålla?
 • Projektplanen.
 • Riskanalys.
 • Ändringshantering.
 • Uppföljning och tidiga varningssignaler
 • Information & Kommunikation.
 • Eftergranskning.
 • Kunskapsöverföring mellan projekten.
 • Implemetera IAD Focus® projektmodellen.

1