UGL – Utveckling Grupp Ledare

Under drygt 20 år har UGL varit en grundkurs för blivande officerare i försvarsmakten. UGL kursen är sedan länge också populär inom näringsliv och offentlig förvaltning.

Kursbeskrivning:

UGL är en upplevelsebaserad kurs, där gruppmedlemmarna i en ”främlingsgrupp” ställs inför olika uppgifter som de måste hantera och försöka lösa. Kursen bygger i flera fall på vetenskapliga teorier gällande beteendevetenskap och psykologi utarbetade av professor Susan Wheelan och den amerikanska psykologen Will Schutz.

Målgrupp:

Chefer och ledare samt alla som vill utveckla sitt ledarskap och medarbetarskap. All personal med behov av att fungera och samarbeta väl i grupp.

UGL är inte en ”teambuildingkurs”, det är inte lämpligt att genomföra kursen med en homogen grupp från samma företag eller samma avdelning. Olikheter i gruppen, en så kallad ”Främlingsgrupp”, ger bättre resultat och gruppen kan därför bestå av människor med så mycket olikheter som möjligt; ålder, kön, yrkesbakgrund m.m.

Förkunskapskrav:

Inga förkunskapskrav.

Metod:

UGL-kursen genomförs i internatform på en kursgård under fem dagar, måndag till fredag med närvaro under hela kurstiden. Kursen är upplevelsebaserad, där gruppmedlemmarna ställs inför olika uppgifter som de måste hantera och försöka lösa. Kursdeltagaren får genomföra uppgifter både enskilt och i grupp samt reflektera och samtala om upplevelserna efter genomförandet och dra slutsatser av de känslor, tankar och beteenden som uppstod under uppgiftens gång.

Kursen erbjuder ett koncept som under bara en vecka ger deltagarna konkreta upplevelser och god förståelse för ledarskap, samarbete, gruppdynamik samt ökad självinsikt. Gruppsammansättningen baseras på främlingskap för att möta deltagarnas behov av frihet från tidigare föreställningar eller stå i beroendeförhållanden efter genomförd utbildning, en viktig moralisk grundpelare i våra gruppsammansättningar.

Innehåll:

Kursinnehållet vävs under veckan samman för att i slutet sammanfattas. Kursmålet är att deltagarna skall bli effektivare i sitt samarbete som gruppmedlemmar och ledare. Under veckan kan följande konkreta ämnesområden särskilt urskiljas.

 

Individens och gruppens utveckling:

 • Individens och gruppens utveckling i  olika stadier.
 • Förstå relationer och behov mellan människor i en grupp.

Självkännedom:

 • Inventering och förståelse av eget och andras beteendemönster, ökad självkännedom och självförtroende.
 • Få erfarenhet av gruppdynamiska situationer och förståelse för min roll i dessa.

Helhetssyn på ledarskapet: 

 • Anpassning av ledarskapet till gruppens utveckling.
 • Inventering av olika ledarstilar i gruppers utveckling.
 • Förstå behovet av ledarskap.

Konflikthantering

 • Förståelse för eget och andras beteende vid konflikter.
 • Varför uppstår konflikter och hur hanteras dessa.
 • Få erfarenhet av konflikthanteringsverktyg.
 • Olika konflikthanteringsstilar.

Kommunikation

 • Kunna ta och ge utvecklande  feedbacks. Kommunicera direkt och klart.

Lärande

 • Få erfarenhet av olika former av lärande enskilt och i grupp